Belépés Kezdőlap

Jancsó alapítvány

Jancsó Benedek emlékezete

JANCSÓ BENEDEK EMLÉKEZETE

E cím egyúttal egy pár hónapja, a Jancsó Alapítvány kiadásában megjelent, 256 oldalas könyv címe is. Egy olyan könyvvé, amely szándékosanakar hasonlítani egy másikra, amelymég 1931-ben, a Jancsó Benedek halálát követő évben jelent meg az Erdélyi Férfiak Egyesülete kiadásában és Asztalos Miklós szerkesztésében. Akkor a kiváló székely tudós,író, tanár és politikus legközelebbimunkatársai és tanítványai voltak azemlékalbum szerzői. Most a mi időnklegjobb szakemberei közül vállalkoztak néhányan arra, hogy felidézzék a valaha élt egyik legnagyobb székelymagyar, az évtizedeken át kényszerű feledésre ítélt Jancsó Benedek életét és munkásságát.

A kötéte elé írt előszót a Jancsó Alapítvány jegyzi. Ebben olvashatjuk, hogy e "neves magyar tudósok közreműködésével készült gyűjteményt azújbóli megismertetés igényén túl a történelmi igazság keresése, valamint amagyar érdekek és értékek 21. századi védelme jellemzi. A maga korábanJancsó Benedek is ezekért harcolt ésmunkálkodott egész életművével.”

Ezen utóbbi sorokat annyira jólesett olvasnom, hogy egymás után háromszor is megismételtem ezt!

...Magyar érdekek és értékek...

Aki ezt áz elmúlt internacionalistaévtizedek.során ki merte ejteni a száján, vagy le merté írni, áz halál fia volt!

Továbbá megbélyegzett! Mert a szerb, román, cseh, ukrán vagy szlovák részére engedélyezett volt a saját kultúra, gondolatvilág, hagyományok szeretete, de merte volna eztegy magyar megtenni! Az bizonymenten megkapta volna, hogy irredenta, soviniszta, fasiszta, náci ésmég ki tudja mi minden!

... Most aztán csodálkoznak némelyek, hogy magyar nemzettudat egyszerűen nem létezik, miután az internacionalizmus után megkaptuk a Iiberálisoktól mintaként a kozmopolitavilágpolgár követendő példáját.

Merthogy teljesen mindegy hogy ki, mi, csak és kizárólag magyar ne legyen senki! Mert magyarnak lennibűn, méghozzá nagy bűn, sőt a legnagyobb bűn! (Közben pedig megállapították némelyek, hogy nálunk alegmagasabb az öngyilkosságok száma, meg itt kötik a legkevesebbházasságot és itt születik a legkevesebb gyermek, stb. Fogy, csökken amagyarok száma, mint ha e nép kipusztulásra ítélte volna önmagát!? Csak azt az egyetlen kérdést nemtették fel soha, hogy szép, szép, deígy, örökös önkorbácsolás, örököskényszerű önmegvetés, mesterségesen keltett .önutálat közepette lehet-eegyáltalán élni, létezni?)

És ne essünk tévedésbe! Mindeza nemzetgyilkos szörnyűség nemcsupán a szocializmus évtizedeitjellemezte, de az 1990-et követő 20 posztkommunista évet is! Mi több,az ezerszer átkozott "gyurcsánízmus” révén napjainkban is továbbél, - igaz remélhetően, - már csak igen kevesekben...

A “Jancsó Benedek emlékezete” című kötetben az előszó után ajánlások következnek. Az első Írója a Magyar Országgyűlés jelenlegi elnöke,aki ‘Főhajtás egy magyar látó előtt" címmel fogalmazta me~ ajánló gon~dolatait Ezt követőén a Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért, illetvekultúráért felelős államtitkárainakajánló sorai olvashatók. Majd következnek a tanulmányok.

A Jancsó Benedek irodalmi munkásgának összeállítását adó bibliőgráfiát’ követően a jeles férfiú középiskolai tanári és oktatáspolitikaitevékenységáről ír Jáki’ László, majda “Kölcsey Ferenc élete és művei” című monográfiájáról fejti ki gondolatait Takaró Mihály. Ezeket Ráffay Ernőírása követi, aki Jancsó “Justus”-salfolytatott sajtóvitáját ismerteti “Egymagyar-román vita 1907-ben" cím alatt. E ponton aztán maga Jancsó veszi át a szót, “Román-kérdés egykor és ma” címmel.

Tőkés László ezután olvashatóírásának címe “A kulturális sokszínűség buktatói és esélyei Európában" amit Egyed Ákos professzor, a MTA külső tagjának “Jancsó Benedek a székelyekről és a székelyekért” című írása követ. Megelőzve ”A Székelyek” című, a könyv névadójának tolla alól kikerült történeti ésnéprajzi tanulmányt.

Jancsó ezt követően még egyszerszerepel a kötetben szerzőként, mégpedig Ladihay Vince álnéven megjelent Erdély történetének egyrészletével. A két Jancsó-írás közöttfejti ki gondolatait Sas Péter tudományos kutató Jancsó szellemiségénekidőszerűségéről Erdély jövőképében.

Ezután Rugonfalvi Kiss István "Jancsó Benedek, emiékezete” a Kovács Zsuzsánna- Kovács Attila szerzőpáros, pedig “Hogyan őrzi nagy fiaemlékét a háromszéki őrhely és szülő falú” című írásai következnek. A kötetet záró írást Jancsó Antal, a könyvet kiadó alapítvány kuratóriumi elnöke jegyzi. lrásának címe: Jancsó Benedek időszerűsége.

Végül hét teljes oldalon fekete-fehér képek sorakoznak. Az angolnyelvű összefoglaló után a tartalomjegyzék és a könyv megjelenését támogatók felsorolása következik.

Végigolvasva a kötetet azzal ajóleső érzéssel tettük le, hogy a jól szolgálja a maga elé kitűzött célt. Ráirányítja a figyelmet a székelyföldi Gelencén, 1854. november 19-én született és Budapesten, 1930. június 27-én elhunyt kiváló és nagyszékely-magyar személyére és munkássága. Olyan sok e téren kiesett évtized után.

Most pedig, hogy az emlékkönyv megjelentétésével az első lépés etéren megtétetett, következzen afolytatás! Vagyis Jancsó Benedeknehezen beszerezhető könyveinekújra ‚kiadása, s a folyóiratok oldalain Csipkerózsika álmukat alvó tanulmányainak kötetbe rendezése. Meg könyv formájában. még soha napvilágot nem látott Kőrösi Csoma Sándor életét regényes formában feldolgozó művének megjelentetése. Ugy gondoljuk, hogy a Jancsó Alapítvány előtt valósággal tornyosulnak a teendők...

Dr. Polgárdy Géza

Jancsó alapítvány

2021 Tahitótfalu, Béke u. 33.

Adószám:18030497-1-13

E-mail: info@jancsoalapitvany.hu

Web: www.jancsoalapitvany.hu

Adója 1%-ának felajánlása

Számlaszám: CIB 10700581-49378508-51100005

BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

IBAN SZÁM: HU53 1070 0581 4937 8508 5110 0005

Jancsó alapítvány
Copyright (C) 2017 Jancsó Alapitvány. Minden jog fenntartva. Készítette: Thyll